Mizu


...Wearing...

Taketomi::Kakoa Balayage02 Gacha Hair
Twisted Glam::Chrissy's Boobie Bandana Top/White
Bubble::Tulip Skirt/Black @ Black Fashion Fair
Maai::Mizu Heels/White

Comments